Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In deze privacyverklaring leest u hoe uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee vervolgens wordt omgegaan. We leggen uit waar en voor welke doeleinden we uw gegevens opslaan. Daarnaast komen bespreken we uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten. De privacyverklaring is geactualiseerd, om te voldoen aan de AVG, ook genoemd GDPR (General Data Protection Regulation).

Websitebezoek en Analytics

Onze website verzamelt uw gegevens om de website continu te kunnen verbeteren. Hiervoor gebruiken wij Matomo analytics. Wij hosten zelf deze analytics software en delen uw gegevens niet met andere partijen. De gegevens zijn anoniem en dus niet te herleiden tot uw persoonlijke gegevens. Denkt u hierbij aan:

  • informatie over de duur van uw website bezoek
  • informatie over uw toegang tot de website: desktop, laptop, tablet of smartphone
  • informatie over de pagina’s die u vaak (of juist zelden) bezoekt.

De gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

Aanmelding via de telefoon

Nadat er een telefonisch intakegesprek heeft plaatsgevonden, noteren wij uw e-mailadres, telefoonnummer en naam in een voor u aangemaakte locatie op onze server. Vanuit deze gegevens krijgt u per e-mail een uitnodiging om via een beveiligde link uw gegevens verder aan te vullen. Deze gegevens worden vervolgens gedeeld met de artsen. Daarna worden de gegevens in ons elektronische patiëntendossier overgezet op een beveiligde onlineserver. Uw gegevens worden dus niet tot nauwelijks (en soms alleen tijdelijk) op onze eigen computers opgeslagen.

Aanmeldingsformulier

Mogelijk kunt u zich in de toekomst via een formulier op deze website bij ons aanmelden.

Onderzoek

Mogelijk wordt u in de toekomst via een e-mail uitgenodigd om gegevens aan te vullen die nodig zijn voor onderzoek. Dit kunt u uiteraard weigeren.

Nieuwsbrieven

Het B12 Institute kan eventueel in de toekomst via de e-mail nieuwsbrieven versturen. Deze nieuwsbrieven zijn informatief van inhoud en gericht op kennisdeling. Uw e-mailadres en naam zijn opgeslagen op onze mailingsoftware toen u zich voor een consult aanmeldde bij het B12 Institute. De opslag van deze gegevens is voor onbepaalde duur. U kunt zich uitschrijven wanneer u maar wilt, via de link onderaan de nieuwsbrieven.

Ontvangers

De gegevens die het B12 Institute ontvangt en verwerkt, worden niet beheerd door derden. De eventuele correspondentie wordt verzonden met zelf-gehoste mailingsoftware. De website en back-up van de website worden gehost door one.com. Gegevens die u achterlaat op de website van het B12 Institute, zijn op de servers van one.com opgeslagen en staan bij ons op een lokaal back-up systeem.

Opslag periode

Uw gegevens worden door ons voor langere tijd bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren. Uw gegevens worden nooit langer dan vijftien jaar bewaard.

Beveiliging

Van uw persoonsgegevens worden geen papieren kopieën gemaakt. Uw gegevens worden door ons alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door het B12 Institute of eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovengenoemde software en zijn beveiligd met een geavanceerd wachtwoord.

Uw bezoeken aan onze website worden beveiligd via een SSL-certificaat. Dat betekent dat uw verbinding met de website van het B12 Institute privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL. De URL-naam begint altijd met ‘https’ (in plaats van het onbeveiligde http).

Recht op inzage

U heeft het recht te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij het B12 Institute of het elektronisch patiëntendossier worden vastgelegd en bewaard. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact met ons op te nemen. U ontvangt dan een overzicht van uw gegevens. Kloppen uw gegevens niet of zijn ze in de loop der tijd veranderd, vraag dan of het B12 Institute de gegevens aanpast. De vastgelegde gegevens in het dossier op onze eigen server kunt u eenvoudig zelf aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan de brief en/of het aan u gestuurde e-mailbericht hierover.

Recht op het wissen van gegevens

Wilt u dat uw gegevens niet langer bij ons zijn vastgelegd, dan heeft u recht op het laten verwijderen van de gegevens. U heeft ook het recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat het B12 Institute uw gegevens gebruikt of langer opslaat? Dan heeft u het recht op het laten stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruikmaken van dit recht kan via het volgende e-mailadres: mijndossierb12-institute.nl. Daarna ontvangt u van ons een mail waarin wij vragen om toezending van een kopie ID-bewijs, waarbij de pasfoto, het nummer van het paspoort, het ID bewijsnummer en het BSN-nummer onleesbaar zijn gemaakt. Onze Functionaris Gegevensbescherming (FG)  reageert binnen tien werkdagen.

Onze plichten

Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Denk hierbij aan het aanbieden van kennis, het doen van onderzoek en het verbeteren van de diensten van het B12 Institute. Uw gegevens worden nooit verkocht aan of gedeeld met derden.

De overheid

De gegevens die wij u vragen aan te leveren, bieden de minimale informatie die nodig is voor het versturen van een uitnodiging voor een consult. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen, uw telefoonnummer om u te bellen als de e-mail met uitnodiging terugkomt (bijvoorbeeld omdat het e-mailadres niet klopt of foutief is ingevuld). Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan het B12 Institute de betreffende dienst niet aanbieden.

Mochten wij het noodzakelijk vinden de gegevens die u met ons hebt gedeeld met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd. Het B12 Institute behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dat wettelijk is vereist, of wanneer het B12 Institute het gerechtvaardigd acht te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendommen of veiligheid van het B12 Institute te beschermen. Daarbij trachten wij uw recht op privacy altijd zoveel mogelijk te respecteren.