Behandeling bij vastgestelde B12 deficiëntie

De specialisten van het B12 Institute volgen de richtlijnen van de NHG en de Federatie van Medisch Specialisten en wijken daar zonodig onderbouwd van af. 

Standaardbehandeling 

Injecties i.m. volgens het Farmacotherapeutisch Kompas en bijsluiter

  • Profylaxe en behandeling van vitamine B12 deficiëntie: intramusculair of diep subcutaan: begindosering 10 injecties à 1000 mcg met een interval van ten minste drie dagen; onderhoudsdosering 1000 mcg eenmaal per twee maanden of 300 mcg eenmaal per maand

Bij een duidelijk neurologisch klachtenbeeld

  • Bij duidelijk neurologische afwijkingen: 1000 mcg een- à tweemaal per week gedurende bijvoorbeeld twee jaar.

Wij merken in de praktijk en door de vele signalen uit de patiëntenverenigingen, dat de standaard onderhoudsdosering vaak niet afdoende is. Dit is ook beschreven in de literatuur. Na het verdwijnen van de klachten, komen deze na verloop van tijd weer terug. Ook wordt er soms te snel overgegaan tot een onderhoudsdosering, terwijl de klachten nog volop aanwezig zijn. Dit is gezien de ernst van de ziekte niet wenselijk. Overdoseren is niet mogelijk, er is door de Gezondheidsraad geen bovengrens aan gesteld. Teveel cobalamine wordt renaal geklaard. Ook bij zeer ernstige (neuro-)psychiatrische afwijkingen, kijken we of afwijken van de standaard noodzakelijk is.

Wij geven altijd een patiënt-centered behandeling.

Eventuele bijwerkingen

  • Hoofdpijn (vaak: 1 tot 10%)
  • Acne, acneïforme dermatitis
  • Allergische huidreacties, zoals eczeem en exantheem, veroorzaakt door het cobalt
  • Allergische reacties, zoals jeuk, urticaria (soms)
  • Anafylactische shock (zeer zelden: < 0,01%)

Beginverergering

Uit de praktijk, en zoals beschreven in de literatuur, blijkt dat soms na aanvang van de suppletie een verergering van het klachtenbeeld (zoals bovenstaande bijwerkingen) optreedt. Deze verdwijnt na enkele dagen of weken. Dit fenomeen wordt, chemisch gezien, nog niet helemaal begrepen. Zeker is, dat de verergering niet tot de conclusie mag leiden dat er geen B12 deficiëntie aanwezig is. Dit verschijnsel mag dus niet gebruikt worden om de behandeling te staken na een eerdere vastgestelde symptomatische B12 deficiëntie.

Attentie

Behandeling van B12 deficiëntie leidt tot de productie van nieuwe erytrocyten. Bij aanwezigheid van anemie kan dit resulteren in een verhoogd intracellulair gebruik van kalium (potassium), met als mogelijk gevolg een ernstig kalium tekort (hypokalemia).  Dit is meestal alleen het geval bij aanvang van de behandeling met injecties. In dat geval zijn een adequate behandeling en monitoring noodzakelijk.

Orale suppletie

Sommige onderzoekers hebben de mening dat orale suppletie bij een B12 deficiëntie net zo goed helpt als injecties. De artsen van het B12 Institute, zijn, na bestudering van de artikelen waar men dit op baseert, niet overtuigd. Zij beginnen bij een duidelijk neurologisch klachtenbeeld of een langdurig klachtenbeeld voordat de diagnose was gesteld, niet aan met orale suppletie ‘om te kijken of het helpt’. Zoals de NHG stelt: Bij ernstige deficientie is snelle verhoging van de spiegel met injecties wenselijk door de ernst van het klachtenbeeld. Wij zijn van mening dat wanneer we inzetten met orale suppletie ipv injecties, we hiermee de patiënt een adequate behandeling te onthouden waardoor deze meteen op achterstand wordt gezet in het herstel.

Gezien de progressieve aard en de ernst van de aandoening, en de onomkeerbaarheid van sommige klinische verschijnselen, zijn wij van mening dat bij twijfel tot behandeling moet worden overgegaan. Afwachten is geen bewezen optie. De behandeling dient bij een duidelijk neurologisch klachtenbeeld ‘agressief’ te worden ingezet, zeker als andere ziekten zijn uitgesloten.

© 2016-2018 B12 Institute Nederland, Rotterdam

Caution note about the use of oral B12 supplements

Guidelines for the diagnosis and treatment of Cobalamin and Folate disorders by British Comm. for Standards in Haematology